Sibbo hembygdsförening r.f. höstmöte 2016                     

 

Sibbo Hembygdsförening r.f. verksamhetsplan 2017

 

Protokoll för höstmötet 10.11.2014, kl 19.15 - 20.10

Plats: Elise servicehus, Sibbo Nickby mötesrummet

Närvarande:

Hans Blomberg, nuvarande ordförande, Odin Sjöjolm, Raul Nyström. Kamilla Widen och Monika Tillander nuvarande styrelsemedlemmar (4), Fjalar Hindsberg och Sven-Gustav Åström, suppleanter i nuvarande styrelse (2) ,Herbert Björkman, Britt-Marie Blomberg, Karl-Henrik Boxström, Måns Olle Boxström, Håkan Liljeström, Carita Lindqvist, Gritt Lindroos, Tage Olander, Erik Sundberg, Märta Widen och Carola Åström övriga mötesdeltagare (11)

§1                  Mötet öppnas

                      Ordförande Hans Blomberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2                  Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två

                      rösträknare.

                      Hans Blomberg valdes enhälligt till mötes ordförande.

                      Monika Tillander valdes till sekreterare för mötet

                      Carola och Sven-Gustav Åström valdes till protokolljusterare och rösträknare.

§3                  Mötets stadgeenlighet och beslutförhet

                      Mötet ansågs vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört. Möteskallelsen

                     gick ut i samband med infobladet i oktober 2014 och enligt § 18 i föreningens

                     stadgar sammankallas till möten genom annons i tidning eller genom skriftlig

                     kallelse minst åtta dagar före mötet.

§4                  Föredragningslistans för mötets godkännande

                      Föredragningslistan godkändes enligt bilaga 1.

§5                  Verksamhetsplanen, budgeten och anslutnings- och medlemsavgiftens storlek

                      för följande kalenderår fastställs

                      Ordförande Hans Blomberg föredrog verksamhetsplanen för år 2015. Mötet

                      godkände  verksamhetsplanen utan ändring. Bilaga 2

                      Kassören Monika Tillander föredrog budgetförslaget för år 2015.

                      Budgetförslaget godkändes.      Bilaga 3.

                      Medlemsavgiften för år 2015 fastställdes till 12 euro

§6                  Val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen

                      I §12 bestäms att ordförande väljs på höstmötet för ett år i sänder medan de

                      övriga  styrelsemedlemmarna och suppleanterna väljs för två år i sänder så att

                      tre medlemmar  årligen är i tur att avgå.

                      Hans Blomberg valdes till ordförande för år 2015

                      Christer Bergström, Raul Nyström, Tage Olander, Monika Tillander, Kamilla

                      Widen och Sven-Gustav Åström valdes till ordinarie styrelsemedlemmar

                      Fjalar Hindsberg och Carita Lindqvist valdes till suppleanter i styrelsen.

                      Eftersom det är första gången som styrelsen väljs enligt föreningens nya

                      stadgar skall tre medlemmar skall väljas för ett år och tre medlemmar för två.

                      Vid lottdragningen blev styrelsemedlemmarna Monika Tillander, Kamilla Widen

                      och Sven-Gustav Åström valda för år 2015 medan Christer Bergström, Raul

                      Nyström och Tage Olander  valdes för åren 2015-2016

§7                  Val av två verksamhetsgranskare för år 2015

                      Christian Lundström och Håkan Liljeström valdes till verksamhetsgranskare för

                       år 2015

§9                  Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

                      Föreningens stadgar § 17: Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall 

                      behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte skall han skriftligen meddela

                      detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen

                      Inga ärenden hade kommit till föreningen innan kallelsen gått ut.

 

Mötet avslutade kl 20:10.

 

 

 

                      Hans Blomberg                                                               Monika Tillander             

                      ordförande                                                                      sekreterare

 

 

 

                Carola Åström                                                                      Sven-Gustav Åström  
                protokolljusterare                                                                  protokolljusterare

 

Sibbo hembygdsförening r.f. - Verksamhetsplan för år 2015

Arkivet
- Uppstädning och organisering av arkivet fortsätter
- Släkt- och andra forskare har möjlighet att utnyttja föreningens läsapparat och
  mikrofilmer i föreningens kansli
- System för att personer vid behov skall få tillgång till arkiv material göres upp
- Utreder möjligheterna att anställa en ny arkivarie

Sibbesgården
- Hembygdsfesten firas 7.6.2015 kl 14
- Sibbesgården är öppen sommarsöndagar 5.7 och 2.8 kl. 13-16
  Förslag till program:
  a) 4H ordnar aktiviter- smådjursutställning, demonstrationer, utställning och
  försäljning av produkter
  b) guidning
  c) scouter ordnar aktiviteter- läger
  d) läsförhör
  e) allsång med Synne och Bitte
- Under sommaren ordnas en utställning i Donabackarian: Möjliga samarbetspartner är Sibbo
   skutskeppare, Sibbo scouter eller 4H föreningen
- Styrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna av parkering längsmed gamla Gesterbyvägen
- Underhållsarbeten fortsätter

Jordbruksmuséet
- Jordbruksmuséet öppnas söndagen den 14 juni
- Jordbruksmuséet är öppet 12.7 och 9.8 kl 13-16.
- En friluftsgudstjänst ordnas tillsammans med Sibbo svenska församling
- Jordbruksmuséets skyltning och belysning förbättras. Byggnadens tidigare
  spannmålslånemagasinverksamhet görs synlig genom reparationer och omändringar i museet.

Övrigt
- Slocknanande kolen kvällar fortsätter
- Underhåll av Sibbesborg
- Utfärd tillsammans med samarbetsgruppen för östra Nylands muséer
- Föreningen deltar i centralorganisationernas sammankomster.
- Websidorna på sibbo.hembygd.fi upprätthålls
- Föreningen deltar i kommunens julmarknader
- Föreningen publicerar Sibbo skutskeppares historier i serien SKRIFTER UTGIVNA AV SIBBO
  HEMBYGDSFÖRENING R.F. XVIII
- Årsbladet hemBrygden utges till julen

 

 

Sibbo hembygdsforskningsförening r.f
Budget
2 015
ORDINARIE VERKSAMHET      
ALLMÄN VERKSAMHET      

Intäkter      
Kurser och exkursioner 600,00
Övriga intäkter 300,00
Intäkter totalt 900,00
     
Kostnader      
Personalkostnader      
Löner -2 000,00
Lönebikostnader -300,00
Övriga lönekostnader  0,00  
  Kostnader totalt       -2 300,00
Kansliet      
Avskrivningar  -750,00
Bolagsvederlag, hyror  -1 600,00
Finansieringsvederlag 0,00
Kontorskostnader -700,00
Telefonkosntader  -600,00
Postning  -1 300,00
Reparation/underhåll maskiner  0,00  
Smärre uppköp av inventarier -200,00
Kanslisten  -3 500,00
Bankkostnader -250,00
Fastighetsskatt -812,94
Övriga kostnader  -389,06
Kostnader  totalt -10 102,00
     
Arkivet      
Övriga arkivkostnader 0,00 0,00 0,00
     
Urklippsverket -268,00
     
Medlemsverksamhet      
Möteskostnader  -500,00
Exkursioner  -600,00
Övriga kostnader   -200,00
 -1 300,00
     
Kostnader totalt  -13 970,00
         
Allmänna verksamheten totalt -13 070,00
     
PUBLIKATIONSVERKSAMHET      
Intäkter      
Årsbladet hemBrygden, intäkter 2 000,00
Kompendierna. Intäkter 1 200,00
Böcker, intäkter 1 500,00
Övriga produkter, intäkter  200,00
  Intäkter totalt  4 900,00
     
Kostnader      
Årsbladet hemBrygden -1500,00
Kompendierna   0,00  
Böcker, kostnader  -4000,00
Förändringar i lager 2500,00
  Kostnader totalt -3 000,00
         
Publikationsverksamheten totalt 1 900,00
         
MUSEERNA        
Intäkter      
Inträdesavgifter 300,00
Hembygdsfesten 500,00
  Intäkter totalt  800,00
     
Kostnader      
Museiverksamheten      
Utställningskostnader  -500,00
Övriga kostnader o ersättningar -500,00
Kostnader totalt  -1 000,00
Hembygdsfesten      
Hembygdsfesten  -500,00
     
Fastighetsskötsel      
Elenerig, försäkr -700,00
Grundförbättringar  -5 500,00
Övriga ersättningar/årsrepar. -5 000,00
                                       -11 200,00
     
Muséerna - kostnader totalt  -12 700,00
     
Museiverksamheten totalt  -11900,00
     
Ordinarie verksamheten totalt  -23 070,00
     
PLACERADE MEDEL      
Ränteintäkter 30,00
Dividendintäkter 200,00
Försvarskostnader  -30,00
                            200,00
Medelanskaffning      
Medlemsavgifter 4 000,00
Understöd        
Understöd 10 000,00
 ÅRETS RESULTAT -8 870,00    

 

Sibbo Hembygdsförening r.f.

Vårmöte/Årsmöte 19.3.2014 på bar Kolifej i Nickby
 kl. 18.30

Närvarande: Christer Bergström, Karl-Henrik Boxström, Ralf-Olof Backström, Monika Tillander, Karl-Henrik Boxström, Sten Enbom, Sundberg Erik, Veikko Linden, Kamilla Widen, Håkan Liljeström, Lars Björkell, Hed-Mari Björkell, Ole Järvinen, Raul Nyström, Odin Sjöholm, Fjalar Hindsberg, Gritt Lindroos, Helge Löfman och Hans Blomberg

1. Hans Blomberg öppnade mötet
2. Hans Blomberg valdes till mötesordförande, Monika Tillander till mötessekreterare, Karl-3. . Henrik Boxström och Christer Bergström valdes till  protokolljusterare och till rösträknare
3. Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört
4. Föredragningslistan för mötet godkändes
5. Bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskningsberättelsen presenterades, bilaga 1-3
6. Bokslutet godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet
7. Verksamhetsplanen och budgeten fastställdes. Medlemsavgiften fastställdes till 12 euro för innevarande kalenderår.
8. Hans Blomberg valdes till ordförande och Christer Bergström, Raul Nyström,  Margareta Rintala, Odin Sjöholm, Monika Tillander och Kamilla Widen valdes till ordinarie styrelsemedlemmar och Fjalar Hindsberg och Sven-Gustav Åström till suppleanter i styrelsen till slutet av år 2014
9. Christian Lundström och Håkan Liljeström valdes till verksamhetsgranskare
10. Beslöts att inte tillsätta sektioner.
11. Beslöts att upplösa museifonden och överföra medlen till eget kapital
12. Mötet avslutades kl 19.30

 

Hans Blomberg                                                           Monika Tillander
ordförande                                                                   sekreterare

 

Karl-Henrik Boxström                                                    Christer Bergström

protokolljusterare                                                          protokolljusterare                                                                                 

 

Verksamhetysplan 2015

Verksamhetsberättelse 2019

Hans K Blomberg
17.03.2020 kl. 17:48
Sibbo hembygdsförening r.f. r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.